Κοινωνική Ευθύνη

  • Σύλλογος εθελοντικής αιμοδοσίας
  • Υποδοχές σπουδαστών ΙΕΚ βοηθών φαρμακοποιών
  • Χορηγίες